Goltz-Fellgiebel, Julia Alexandra, und Markus Putnings. 2019. „Open-Access-Transformation Mit DeepGreen: Gemeinsam Den (grünen) Schatz Heben“. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB 6 (1), 1-11. https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H1S1-11.