Brandtner, A., Geukes, A., Lee, M., Riesenweber, C., & Tatai, A. (2019). Neuausrichtung der Informations- und Forschungsinfrastruktur an der Freien Universit├Ąt Berlin. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 6(2), 134-137. https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H2S134-137