[1]
Brandtner, A., Geukes, A., Lee, M., Riesenweber, C. und Tatai, A. 2019. Neuausrichtung der Informations- und Forschungsinfrastruktur an der Freien Universit├Ąt Berlin. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB. 6, 2 (Juli 2019), 134-137. DOI:https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H2S134-137.