Schoenbeck, O., Schröter, M., Werr, N., Oßwald, A. und Wiesenmüller, H. (2021) „Themenschwerpunkt ‚Framework for Information Literacy for Higher Education‘“, o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 8(2), S. 1–4. doi: 10.5282/o-bib/5704.