(1)
Richter, K.; Pfafferott, M. Googlest Du Noch Oder Recherchierst Du Schon?. o-bib 2017, 4, 205-211.