[1]
Röschlau, E. 2022. Bericht aus der 81. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme am 11. November 2021. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB. 9, 2 (Mai 2022), 1–6. DOI:https://doi.org/10.5282/o-bib/5817.