[1]
Witt, A., Blumtritt, J., Helling, P., Mathiak, B. und Rau, F. 2018. Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften an der Universität zu Köln. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB. 5, 3 (Sep. 2018), 104–117. DOI:https://doi.org/10.5282/o-bib/2018H3S104-117.